Aniołki na indywidualne życzenie :,wstążeczka, winietka z tekstem - aniołki jako podziekowanie dla gości  na ślub/komunie/urodziny itp

Mamy końcową kwotę uzbieraną przez wolontariuszy Fundacji "Portal Fm Pomagamy Dzieciom" dla WOŚP.

4265.64 zł
Dziękujemy wszystkim z całego serca!

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Pobierz pliki

Fundacja " Portal Fm - Pomagamy Dzieciom "
KRS. 0000429891      Regon. 146268270        
NIP.7743213412

konto. 95 1020 3974 0000 5302 0245 5939

siedziba fundacji : ul. Dojazd 13          09 - 400 Płock  
( wjazd od Kilińskiego)
tel 601073766 
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy osobom potrzebującym , w szczególności dzieci i młodzieży
2. Działalność edukacyjna, oświatowa, naukowa w szczególności pomoc w kształceniu i promocja uzdolnień dzieci , młodzieży oraz dorosłych.
3. Pomoc społeczna i działalność społeczna.
4. Działalność dobroczynna i charytatywna.
5. Działalność na rzecz niepełnosprawnych.
6. Ochrona i promocja zdrowia. 
7. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
8. Działania ekologiczne w szczególności propagowanie postaw proekologicznych, ochrona środowiska. 
9. Wspieranie społeczności lokalnej .
10. Współpraca z organizacjami rządowymi ,pozarządowymi i innymi podmiotami.
11. Kultura i sztuka.
12. Kultura fizyczna i sport.

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego:
1.1 Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez, w tym m.in.: dobroczynnych , charytatywnych, itp. 
1.2 Wypoczynek dla dzieci, młodzieży i osób potrzebujących. 
1.3 Organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci, młodzieży, osób potrzebujących w tym m.in.: obozów, wycieczek na terenie kraju i za granicą.
1.4 Współudział, organizowanie imprez kulturalnych.
1.5 Organizowanie, prowadzenie i udział w konkursach m.in.: dla dzieci, młodzieży, organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnych i oświatowych w tym w szczególności wszelkiego rodzaju wystaw, zajęć, warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych itp. oraz innych form promowania celów fundacji.
1.6 Udzielanie pomocy osobom potrzebującym żyjącym w niedostatku, chorobie, w trudnej sytuacji życiowej w szczególności przez organizowanie pomocy rzeczowej, osobistej, specjalistycznej, organizowanie, prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych, zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, rewalidację, itp.
1.7 Udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym.
1.8 Współprace ze wszelkiego rodzaju organizacjami i podmiotami z władzami rządowymi, pozarządowymi, organizacjami w zakresie wymienionym w celach działania fundacji.
1.9 Działalność na rzecz organizacji, podmiotów działających na terenie kraju, za granicą, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo techniczna, kulturalna, oświatowa w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej, społecznej itp.
1.10 Udzielanie pomocy młodzieży z rodzin zastępczych, domów dziecka, trudnej sytuacji życiowej z ośrodków opiekuńczo wychowawczych poprzez finansowanie w całości lub części zakupu mieszkania, adaptacji pomieszczeń do zamieszkania, kosztów remontu mieszkań, zakup wyposażenia mieszkania, finansowanie w całości lub części opłat za wynajem lokalu mieszkalnego.
1.11 Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, osobom potrzebującym w szczególności fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych.
1.12 Udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy finansowej, materialnej, sprzętowej, technicznej w szczególności likwidacji barier w środowisku życia tych osób w tym barier architektonicznych.
1.13 Propagowanie postawy proekologicznej w tym zbiórka surowców wtórnych 
1.14 Organizowanie działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej w szczególności poprzez organizowanie i zapewnienie zatrudnienia, stażu, praktyk.
1.15 Organizowanie sprzedaży – m.in. kiermaszów.
1.16 Organizowanie, prowadzenie wszelkiego rodzaju zbiórek publicznych, licytacji, itp. 
1.17 Inne działania zmierzające do realizacji celów.
2. W przypadku podjęcia uchwały o prowadzeniu działalności gospodarczej , w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego nie prowadzi się działalności wymienionej w $ 8 pkt. 1.15