Fundacja „Portal Fm - Pomagamy Dzieciom"

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDACJI

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDACJI

Projekt 2023

Projekt 2023

Dla Dominika Podziękowanie

Post na facebooku: Kliknij tutaj!

Zmiana czasu otwarcia

W dniach 25.07 - 05.08.2022 ze względu na czas wakacji Fundacja oraz Charytatywny Bazarek Efemek czynne wyłącznie w poniedziałki, środy i piątki.

Od 8.00 do 14.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Lipiec 2022 - Tydzień nieobecności

W dniach 18.07 (Poniedziałek) - 22.07 (Piątek) drzwi naszej organizacji pozostaną zamknięte.

Przepraszamy za niedogodności.


Wszelkie rzeczy przynosić proszę dopiero od soboty.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Finał Konkursu Mazowsze - Czysta Kraina

Finał konkursu Mazowsze Czysta Kraina już 10 czerwca, w godzinach 10-14 (kontakt w celu ustalenia indywidualnej godziny).

Zapraszamy placówki,  które wzięły w nim udział do kontaktu z panią Ola Radaszkiewicz 

Tel 669565199

Tania rodzinna wycieczka z Fundacją

(Po więcej informacji zapraszamy pod wskazany numer telefonu)

Kolonie w Zakopanym

Zapraszamy do zapisów

ILOŚĆ MIESC OGRANICZONA

Detektywi Przyrody 2022

01.02 - 31.12.2022

Na ich cześć

(patrz grafika)

Detektywi Przyrody

16.01.2021 - 31.12.2021

Świąteczna Kromka Chleba

Zbiórka Żywności dla Płockich Bezdomnych

Eko Osobowość Roku 2019 rozdane 3/3

Eko Osobowość Roku 2019 rozdane

Eko Osobowość Roku 2019 rozdane 2/3

Eko Osobowość Roku 2019 rozdane

Eko Osobowość Roku 2019 rozdane 1/3

Eko Osobowość Roku 2019 rozdane

Informacja

W ramach konkursu Mazowsze Czysta Kraina nakrętki od placówek oświatowych przyjmujemy wyłącznie od ulicy Dojazd 13

( główne wejście)

Po upominki wykonane w Pracowni Pierre as of Angels działającej przy Fundacji Portal Fm - Pomagamy Dzieciom , zapraszamy wyłącznie od strony ul. Kilińskiego ( od strony świetlicy dla dzieci).

Zapraszamy do Charytatywnego Bazarku Efemek  - wejście od ul. Kilińskiego 

W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny , a wiec każdego z Nas obowiązują maseczki, natomiast rękawiczki jednorazowe i płyn dezynfekcyjny zapewniamy dzięki przychylności Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Nowakowskiego .

Zapraszamy

Regulamin

Płock, dnia 30.11.2019 roku

Regulamin portalfm.net.pl


Użyte pojęcia

Serwis - https://portalfm.net.pl

Właściciel  - Fundacja "Portal Fm - Pomagamy Dzieciom", ul. Dojazd 13, 09-400  Płock,  tel.:  +48 601-073-766, e-mail: biuro.fm@vp.pl

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

Klient    - Użytkownik, który skorzystał z oferty prezentowanej w Serwisie    (dokonał zakupu produktu, usługi, wpłaty darowizny lub wziął udział w  wydarzeniu  organizowanym przez Właściciela Serwisu.

Konto -  prowadzone dla  Użytkownika przez Właściciela Serwisu pod unikalną nazwą  (login), konto  będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane  Użytkownika.

Rejestracja - procedura zakładania Konta.

Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który przeszedł pełen proces Rejestracji, posiadający Konto w Serwisie.

Umowa   - umowa zawierana  na odległość, za pośrednictwem Serwisu, na zakup   prawa udziału (biletu) uprawniającego do udziału w wydarzeniu   organizowanym przez Właściciela  Serwisu lub zakupu produktu/usługi   oferowanej przez Właściciela serwisu  na stronie internetowej Serwisu.

Usługa - płatna lub bezpłatna usługa świadczona przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika.

Regulamin   - niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu, będący   regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o   świadczeniu usług drogą elektroniczną i stanowiący podstawę stosunku   prawnego łączącego Właściciela Serwisu z Użytkownikiem (umowy o   świadczenie usług drogą elektroniczną).

Przedmiot i zakres stosowania Regulaminu

 1. Przedmiotem    niniejszego  Regulaminu  jest  określenie  praw  i  obowiązków   Użytkownika  oraz  zasad  świadczenia  przez Właściciela Serwisu Usług,  w  tym dostępu Użytkownika do Serwisu, w celu korzystania ze  świadczonych za jej pomocą Usług, o ile prawa i obowiązki te nie są  uregulowane odrębnie.
 2. Brak  akceptacji  niniejszego Regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu.
 3. Właściciel   Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego   Regulaminu. Informacja o takiej zmianie będzie każdorazowo  przesyłana    za  pomocą  poczty  elektronicznej  Użytkownikowi.  Zmieniony    Regulamin  wiąże  Strony  od  momentu poinformowania  o  takiej    zmianie.  Zmiany  Regulaminu  nie  dotyczą  Usług,  co  do  których    zostało  już  złożone  Zamówienie.
 4. Przed  złożeniem Zamówienia lub dokonaniem Darowizny Użytkownik powinien zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu.
 5. Rozstrzyganie    ewentualnych  sporów  powstałych  pomiędzy  Użytkownikiem a   Właścicielem Serwisu zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na   siedzibę Właściciela Serwisu.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. 
 7. W   kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące   przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz   innych ustaw.

Odpowiedzialność Właściciela Serwisu

 1. Możliwość  korzystania i dostęp do Serwisu zależy od jakości i dostępności  połączeń transmisji danych między  Użytkownikiem a dostawcą usług  transmisji danych, z którego łącz  korzysta Użytkownik i innych, na  które Właściciel Serwisu nie ma wpływu.  Właściciel Serwisu nie ponosi  odpowiedzialności za ograniczenia z tym  związane.
 2. Właściciel  Serwisu nie  ponosi odpowiedzialności  za   jakiekolwiek  szkody  Użytkownika, w tym utracone korzyści, w związku z  korzystaniem z Usług  świadczonych przez Właściciela Serwisu, w oparciu o  niniejszy  Regulamin.

Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Wszelkie   materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów   (tzw. layout), znaki towarowe, interfejsy oraz inne elementy, dostępne   na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych   Właściciela Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich   praw majątkowych, praw własności przemysłowej i jako takie korzystają z   ustawowej ochrony prawnej.
 2. Użytkownik uprawniony jest jedynie  do korzystania z dostępu do Serwisu na zasadach określonych w  Regulaminie i nie nabywa z tego tytułu  jakichkolwiek praw autorskich, w  szczególności praw do kopiowania,  powielania lub zmian  Oprogramowania/Serwisu.

Opłaty

 1. Właściciel   Serwisu pobiera od Użytkowników, zgodnie z informacjami podanymi na   stronach internetowych Serwisu, darowizny oraz dokonuje sprzedaży   produktów/usług w cenach podanych na stronach internetowych Serwisu. 
 2. Wszystkie ceny podawane na stronach internetowych są cenami brutto.
 3. Jeżeli   uzgodnienia indywidualne pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem   nie stanowią inaczej, Właściciel Serwisu będzie wystawiał faktury z   tytułu naliczonych opłat, natychmiast po opłaceniu przez Użytkownika   złożonego zamówienia, nie później niż 14 dni roboczych po dokonaniu  zapłaty  przez Użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na  przekazywanie  faktur drogą elektroniczną, w formacie .pdf, z ww. adresu  e-mail  Właściciela Serwisu na adres e-mail zarejestrowanego  Użytkownika i/lub na adres podany przez Użytkownika podczas składania  zamówienia.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za  prawidłowość danych podanych przez Użytkownika w ramach jego Konta i/lub  w związku ze złożonym zamówieniem.

Metody płatności

 1. Właściciel   umożliwia płatność darowizny i/lub za zakup usługi/produktu w  formie  przedpłaty na rachunek bankowy o następującym numerze: 95 1020 3974 0000  5302 0245 5939. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl (Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552  Kraków, tel. +48 12 688 26 00, e-mail: bok@dotpay.pl).

Odstąpienie

 1. Zgodnie   z przepisami prawa Użytkownikowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27    ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o   prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej    na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od   Umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zakupu   produktu / usługi / zapisania się na wydarzenie.
 3. Użytkownik   będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie i   przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Właściciela   Serwisu - według wyboru Klienta. 
 4. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 5. Właściciel   Serwisu niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu   od Umowy i informuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.
 6. Właściciel   Serwisu niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14  dni   kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,   zwraca Użytkownikowi wszelkie otrzymane od niego płatności (przy użyciu   takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że   Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu płatności i nie wiąże się   on dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami), w tym koszty dostawy   (jeśli dotyczy).

Reklamacje

 1. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikom dostępu do Serwisu w sposób ciągły, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Właściciel   Serwisu uprawniony jest do dokonywania czasowych wyłączeń Serwisu i   przerw w świadczeniu Usług w zakresie niezbędnym dla podjęcia i   przeprowadzenia planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych   wersji Serwisu. Powyższe przerwy, wyłączenia, prace Właściciel Serwisu   będzie przeprowadzał w terminach, o których poinformuje za pomocą   newslettera dostępnego dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 3. Użytkownik   uprawniony jest do zgłaszania reklamacji, nie później niż w terminie 7   dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego wystąpienie z reklamacją.   Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej i powinny zawierać   dokładny opis i powód reklamacji. Właściciel Serwisu ma prawo zażądać   udokumentowania powodu reklamacji, w tym przesłanie np. obrazu strony,   tzw. "print sercean" problemu, jeżeli w danym przypadku dotyczy.
 4. Rozpatrywanie reklamacji nie uprawnia Użytkownika do naruszania jego zobowiązań lub wstrzymywania się z ich wykonywaniem.
 5. Właściciel   Serwisu powinien rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od ustalenia   stanu faktycznego, będącego jej podstawą. W sytuacji, gdy podane w   reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Właściciel Serwisu   zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację  o  jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez   Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 6. Reklamacje,   będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu   nie będą przez Właściciela Serwisu rozpatrywane.

Dostęp do Serwisu

 1. Wymagania   techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,   którym posługuje się Właściciel Serwisu są następujące: komputer PC z   procesorem min. Pentium 1,5 GHz; pamięć operacyjna min. 4 GB, system   operacyjny MS-Windows w wersji XP lub wyższej; przeglądarka internetowa   Firefox w wersji 66.0.5 lub wyższej, włączona obsługa ciasteczek (ang.   cookies) w przeglądarce, włączona obsługa JavaScript w przeglądarce,   połączenie z siecią Internet o szybkości transmisjinie nie mniejszej  niż  4 Mb/s.
 2. Wymagania techniczne, o których mowa w pkt. 1, mogą  w  przyszłości ulegać zmianie. Informacja o aktualnych wymaganiach   technicznych zawarta jest w niniejszym Regulaminie. 
 3. Dostęp do  zamkniętej części Serwisu i potwierdzenie tożsamości (autentykacja)  Użytkownika odbywa w oparciu o E-mail i Hasło Dostępu.
 4. Hasło Dostępu ustala Użytkownik i nie jest ono znane Właściciel Serwisu.
 5. Właściciel   Serwisu zablokuje dostęp Użytkownikowi do Serwisu w przypadku   naruszania Umowy, niniejszego Regulaminu lub Regulaminów poszczególnych   Usług, a także jeśli tylko zaistnieją okoliczności wskazujące, że  E-mail  i/lub Hasło Dostępu może być użyty przez nieuprawnione osoby  trzecie  bez zgody Użytkownika. Właściciel Serwisu zawiadomi  niezwłocznie  Użytkownika o dokonanej blokadzie dostępu do Serwisu.
 6. Właściciel   Serwisu działa zgodnie z restrykcyjną polityką bezpieczeństwa,   przewidującą w szczególności: wszystkie dane oraz pliki stron   internetowych przechowywane są równocześnie w dwóch niezależnych   centrach komputerowych, stosowany jest certyfikat bezpieczeństwa SSL,   jednostki certyfikującej ESET, spol. s r. o.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Użytkownik   przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na to, że Serwis jest  narzędziem  wspierającym dokonywanie transakcji gospodarczych, nie jest  możliwe  anonimowe korzystanie z Serwisu. Udostępnienie oraz ujawnienie   Właścicielowi Serwisu wszystkich danych wskazanych w pkt. 2 jest   niezbędne dla świadczenia Usług i dostępu do Serwisu. Nieudostępnienie   danych podanie danych niepełnych lub niezgodnych z rzeczywistością   uzasadnia odmowę świadczenia Usług i dostępu do Serwisu oraz uprawnia   Właściciela Serwisu do rozwiązania umowy zawartej z Użytkownikiem ze   skutkiem natychmiastowym.
 2. W celu korzystania z Usług Serwisu,   Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez  Właściciela  Serwisu następujących danych osobowych: imię i nazwisko,  adres  zamieszkania, adres do doręczeń, adres prowadzenia działalności   gospodarczej (w przypadku firm), numer identyfikacji podatkowej (NIP),   adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.
 3. Użytkownik   zgadza się na otrzymywanie korespondencji przesyłanej za pomocą  środków  komunikacji elektronicznej, w szczególności stanowiącej  informację  handlową, pozostającej w związku z Usługami Właściciela  Serwisu.
 4. Użytkownik  udziela Właścicielowi Serwisu zezwolenia na  dokonywanie wszelkich operacji  na bazach danych w rozumieniu ustawy z  dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie  baz danych związanych ze świadczeniem  Usług, w zakresie niezbędnym do  prawidłowego świadczenia Usług.
 5. Informacje  dotyczące  Użytkowników, osób fizycznych korzystających z Serwisu,  stanowiące dane  osobowe w rozumieniu art. 4 RODO [Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.  Urz. UE L  119/1)], przetwarzane są przez ww. Właściciela Serwisu - jako   administratora danych - w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności w   celu: a) świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem Usług opisanych w   Regulaminie, b) księgowości, rozliczeń, dochodzenia ewentualnych   roszczeń oraz obsługi reklamacji, c) zapewnienia sprawnego   funkcjonowania Serwisu, d) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w   tym statystyk oglądalności podstron Serwisu), e) prowadzenia   korespondencji pozostającej w związku z Usługami.
 6. W ramach   procedury Rejestracji, Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na   przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na otrzymywanie   informacji handlowych od Właściciela Serwisu na adres e-mail wskazany   podczas rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o   świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz.   1204). Właściciel Serwisu zapewni, iż w takim przypadku dane te będą   przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności, iż   zapewni Użytkownikowi możliwość wglądu, poprawiania i usuwania swoich   danych, poprzez umożliwienie w każdym czasie cofnięcia zgody na   otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. 
 7. Użytkownik ma   prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,   zażądania  zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak  również  prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do  wniesienia  skargi do  organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych).
 8. Właściciel  Serwisu przetwarza informacje  dotyczące Użytkowników, w tym ich dane  osobowe z zachowaniem  obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w  szczególności zgodnie z  ustawą z z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie  danych osobowych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18  lipca 2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.  Nr 144, poz. 1204 z późn.  zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem  zabezpieczeń. 
 9. Właściciel  Serwisu zastrzega sobie prawo  ujawnienia wybranych informacji  dotyczących Użytkownika właściwym  organom bądź osobom trzecim, które  zgłoszą żądanie udzielenia takich  informacji, w oparciu o odpowiednią  podstawę prawną oraz zgodnie z  przepisami obowiązującego prawa.
 10. Dane  dotyczące Użytkownika, w  tym dane osobowe, będą przechowywane przez  okres nie dłuższy niż to jest  konieczne w związku z korzystaniem przez  ww. osoby z Serwisu oraz  wykonywaniem umowy (m.in. dochodzenie  ewentualnych roszczeń, obsługa  reklamacji), a następnie zostaną  usunięte z bazy danych Serwisu.
 11. Operator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.